Sterk in Groepsaccommodaties

DISCLAIMER

Beschikbaarheid en prijzen
Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. SterGroep is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content
SterGroep draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

SterGroep draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid
SterGroep streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat SterGroep deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van RECRON van toepassing. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te 's-Hertogenbosch.

Webpartners en affiliates
SterGroep verstrekt gegevens van vakantiehuizen en planningen aan derden voor presentatie op externe websites. SterGroep verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft SterGroep geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van SterGroep. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van SterGroep vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van SterGroep is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SterGroep.